Fény az alagút végén ...
Veszélyben a LézerSzínház?

Folytatásos rémregény dokumentumokban,
melyeket a szövegben található linkre kattintva lehet tanulmányozni.

Veszélybe került Budapest-, az ország-, az európai kontinens egyetlen állandó fényszínháza! A planetáriumi LézerSzínház megmentése érdekében szeretnénk tájékoztatni és segítséget kérni!


Cikk - A Szúrt fények társasága
A szúrt fények társasága

A Népszabadság 2005. augusztus 6-i, hétvégi mellékletében megjelent másfél oldalas riport, röviden összefoglalja a katasztrófa felé sodródó események láncolatát és a történet hátterében felsejlõ motívumokat.

(A TIT helyreigazítást kért az írás néhány állításával kapcsolatban. A leközölt helyreigazításból sok fontos dolgot megtudhattuk.) Sajnos a "helyreigazítás" pont a Planetárium és a LézerSzínház együttmûködésével kapcsolatos szándék terén nem igazít helyre.

Cikk - A Szúrt fények társasága
A szúrt fények társasága

A Népszabadság 2005. szeptember 2-án megjelent cikkében az "ügy" legfrissebb fejleményeirõl tudósítja olvasóit.

Az alábbiakban arról is megpróbálunk tájékoztatást adni, ami még ezekbe az írásokba sem fért bele.

 

A régi szép idõk...

A LézerSzínház alkotóközössége 1980-ban tartotta elsõ multimédia elõadását az akkor még mindössze másfél éves Planetárium épületében.

*.gif
Magyar Hírlap
1984

A sikeres elõadások folyamatos sorozatának háttérintézménye elõbb az Iparmûvészeti Fõiskola, majd a Budapesti Mûszaki Egyetem ifjúsági szervezete volt.

1983-ban a BME szervezetén belül önálló alkotóközösségként alakult meg a Multimédia Stúdió, amely - az Egyesületi Törvény megszületését követõen nyomban - 1989-tõl Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesületként üzemelteti Budapest - és mindmáig - az európai kontinens egyetlen állandó fényszínházát a népligeti Planetáriumban.

Együttmûködésben...

A "Gömb-mozi" ötletét az a felismerés szülte, hogy sem a költségvetési forrásokból alig-alig részesülõ Planetárium, sem az "önfenntartó színházat" üzemeltetõ Multimédia Egyesület önerejébõl soha nem lesz képes a milliárdos nagyságrendû vetítõrendszer beszerzésére és a hozzá szükséges átépítések megvalósítására.
A Multimédia mérnökei kitaláltak valamit, amit néhány kísérlet után megvalósíthatónak talált az egyesület vezetése is.

2005. januárjában - a sok éves, sikeres együttmûködésen felbátorodva - a LézerSzínház vezetése azzal az ötlettel kereste meg a TIT igazgatóját, hogy szorosabb formában kooperálva, közösen próbáljanak uniós pályázatokon forrásokat teremteni a Planetárium elavult eszközeinek megújítására. Az Egyesület vezetése még a személyes találkozó elõtt megküldte azt a közel 20 oldalas ismertetõt, amiben összefoglalták a Multimédia Stúdió mûködésére vonatkozó információkat, valamint részletesebben is bemutatták az akkkor "Gömb-mozi" ideiglenes néven ismertetett elképzelést, ami az elsõ közös megvalósítású fejlesztése lett volna a két szervezetnek. (Az "Ismertetõ" rövidített változatát késõbb az összes TIT szervezet vezetõje és a TIT elnöke is megkapta.)

A közös fellépés szervezésére jó apropó volt az Informatikai Minisztérium pályázata amit a Millenáris parkban tervezett "Jövõ Háza" kiállítás programjaira hirdettek meg 2005. februári határidõvel. (A kiállítást követõen a Planetáriumban mûködhetett volna a különleges technika, színesítve a csillagászati ismeretterjesztõ mûsorokat és a LézerSzínház multimédia elõadásait egyszerre.) A jövõ újdonságait tervezgetõ lelkes hangulatba a meglepetés erejével tört be...

... A hideg zuhany

*.pdf
A legutolsó, folyamatos érvényû együttmûködési megállapodás
1995-bõl

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság - mint idén tavasszal számunkra kiderült - a Planetárium épületét a TIT tulajdonába adta a vonatkozó jogszabályok alapján, még 1998-ban. Ebben a tulajdonba-adási folyamatban a KVI egyszerûen nem lett tájékoztatva Egyesületünk ott-létérõl, amely 1979-tõl a Planetáriummal "közös üzemeltetésére vonatkozó együttmûködési szerzõdés" alapján áll fenn.

A "majdnem" titkos szerzõdés

1998-ban úgy próbált a Planetáriumot üzemeltetõ TIT az épület kizárólagos tulajdonába jutni, hogy egyszerûen elhallgatta az ott mûködõ Lézerszínház létezését.
(Lehet, hogy a közismert és meglehetõsen jól reklámozott Lézerszínházat, saját tevékenységeként állíthatta be az ingyenes vagyonátadást bonyolító KVI munkatársai elõtt?)

A Planetáriumról kötött szerzõdés elvileg nem titkos dokumentum. Mégis, hét év kellett ahhoz, hogy a Lézerszínházat üzemeltetõ egyesület vezetõi szembesülhessenek a ténnyel: elajándékozták alóluk a házat.

Valószínûleg nem az egyszerû "feledékenység" kategóriájába sorolható e megállapodás létrejöttének eltitkolása.

Történt ez annak ellenére, hogy az ajándékozást lehetõvé tevõ 1997-es CXLII. törvény kiemelt módon garantálja az ingatlanokat "3. félként" használó társadalmi szervezetek jogait.

A Lézerszínház 1980-tól folyamatosan és alapítói okiratában rögzített tevékenységének megfelelõ, közhasznú célra - fénykoncertek bemutatására - használja a Planetárium épületét.
Így volt ez az ajándékozási szerzõdés megkötésének évében is.

Jó szándékúnak nehezen nevezhetõ az eljárás, amelynek segítségével a TIT kizárólagos jogot szerez egy másik - vele akkor még "mindössze" 18 éve együttmûködõ - közhasznú társadalmi szervezet kárára.

A törvény is - és a nyilvánosság teljes mellõzésével létrejött ajándékozási megállapodás is - tartalmaz egy érdekes megkötést: az új tulajdonos csak saját céljára használhatja - nem adhatja bérbe - az ingatlant.
(Ha a törvényt megszegik, az ingatlan visszajár az államnak.)

Ha törvénysértõ a LézerSzínház planetáriumi mûködése 2005-ben, akkor a szerzõdés megkötésének pillanatában, hét évvel korábban, 1998-ban is az volt!

Ez a szerzõdés, ebben a formában létre sem jöhetett volna, ha aláírói betartják a törvényt!

A szerzõdést aláíró TIT vezetés tudatosan vezette félre az államot képviselõ Kincstári Vagyoni Igazgatóságot, hisz vélhetõen elolvasták, mit írnak alá. (Ez a Fõvárosi Bíróság elõtt - késõbb - be is igazólódott, amikor a KVI képviselõje becsatolta az ingatlan igénylés dokumentumait. Ezekbõl kiderült: a TIT központ valóban hamis adatok alapján nyújtotta be igényét.)

A lavina megindul

*.pdf
A TIT igazgató
közli a felmondás okát...

A KVI Regionális Igazgatósága köteles ellenõrizni az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok használatát. 2005. januári ellenõrzése során - a tények ismerete nélkül és a jogszabályi rendelkezések téves értelmezése alapján - jogellenesnek tekintve Egyesületünk használatát és utasította a TIT-et a velünk kötött szerzõdés felmondására. A TIT - mindenféle egyeztetés nélkül - valóban közölte velünk felmondását, amelynek határideje 2005. szeptember elsõ napjaiban járt le.

A józan megoldás keresése jegyében még 2005. márciusban, levélben kerestük meg a KVI vezérigazgatóját, ismertetve vele a tényleges jogi helyzetet. A vezérigazgató - véleményünk szerint - kitért az érdemi válasz elõl, de azt írta: nem lenne kifogásolható ingatlan-használatunk, ha a TIT tagja lennénk.
(A vezérigazgató megküldte levelét a TIT-nek is, ahol legalább is az igazgató, valamint közvetlen környezete ezt az álláspontot megismerhette.)

Tagfelvételi kérelmünket 2005. áprilisban benyújtottuk a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulathoz.

Hogyan, ne segítsünk régi partnereinken

2005. május végén egy a TIT Etikai Bizottság elnökével folytatott beszélgetés során derült ki, hogy a TIT illetékes bizottságai, illetve Elnöksége 2005 tavaszán több alkalommal is tárgyalták Egyesületünk tagfelvételének kérdését, de azt a "jelenlegi helyzetben" nem támogatják. Az indokok ismertetésekor döbbentünk rá arra, hogy az Etikai Bizottság és valószínûsíthetõen a TIT többi döntéshozó szervezete is a felvételünket indokló tények és e tényeket alátámasztó dokumentumok (KVI vezérigazgatói ajánlás) ismerete nélkül hozták meg döntésüket.

*.pdf
Levél a TIT elnõkéhez

E kritikus helyzetben Dr. Vizi E.Szilveszter akadémikushoz, a Magyar Tudományos Akadémia és a TIT Elnõkéhez fordultunk segítségért.

Megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy a 2005. június 24-én megtartott TIT Közgyûlés napirendjén sem szerepelt kérelmünk, annak ellenére, hogy a TIT Alapszabály szerint, a tagfelvételi ügyekben a Közgyûlés hatásköre kizárólagos.

Történt mindez annak ellenére, hogy a Budapesti TIT szervezet vezetõje - a napirend elfogadását megelõzõen - külön is javasolta a napirendre vételt a közgyûlésnek. A kérelmünket napirendre sem vevõ TIT-Közgyûlést követõen elveszni látszott a jogi út elkerülését célzó megoldás esélye.

A számunkra nyilvánvaló törvénysértést látva az egyesületek törvényességi felügyeletét ellátó Fõvárosi Fõügyészséghez fordultunk tanácsért.

A Fõügyészség Közigazgatási Jogi Osztálya 2005. november 11-én, levélben értesítette a Multimédia Stúdiót, hogy megállapításuk szerint a TIT vezetés valóban alapszabály ellenesen járt el. A TIT Közgyûlés "törvénysértõ mulasztást valósított meg" amikor nem döntött a tagfelvételrõl.

"A mai napon a mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés kiküszöbölése végett felszólalás ügyészi intézkedéssel éltünk a TIT elnöke felé." - olvasható a levélben.

Tíz nappal a közgyûlés után megérkezett a TIT elnökének írásos válasza, amelyet néhány nappal a közgyûlés elõtt írt. A meglehetõsen rövid és egyértelmû levélbõl kiderül, a TIT jelenleg nem szeretné tagjai között tudni Egyesületünket.

Történik mindez annak ellenére, hogy az elmúlt 25 évben harmonikus módon, konfliktusok nélkül mûködött együtt a Planetárium és egyesületünk LézerSzínháza.

... de térjünk vissza a történethez, hisz számunkra 2005 nyara eseményekben (és izgalmakban) bõvelkedett ...

A HIVATAL segít (ha hagyják!)

Az eredménytelen Közgyûlés után, tájékoztattuk a "tagfelvétel ötletét adó" KVI illetékes vezetõjét, aki felajánlotta segítségét, egy a KVI elvárásainak is megfelelõ, a TIT és Egyesületünk közötti együttmûködési megállapodás létrehozásában.

Sajnos, ma már tudjuk, joggal féltünk, e jószándékú kezdeményezés szintén elbukhat a TIT központ közönyén, ellenállásán. Ráadásul a történtek fényében már nem látszottak oly könnyen biztosíthatónak a nyugodt alkotó munkához elengedhetetlen hosszú távú mûködés garanciái.

*.pdf
Nem tárgyalunk...
üzeni a TIT.

A TIT vezetés 2005. augusztus 8-án, már el is utasította a tárgyalásos rendezés lehetõségét. Ügyvédi irodájukon keresztül közölték: "...Ügyfelem a bérleti szerzõdés felmondásával kapcsolatos ügyet lezártnak tekinti, újabb tárgyalásokat nem kíván Önökkel folytatni."

... ezt követõen elküldték levelület, amelyben a LézerSzínház eltávolítását a Planetárium igazgatójának személyes felelõsségévé teszik

A Planetárium a TIT levelének másolatával értesíti a LézerSzínház vezetõit a kiürítési utasításról.

A KVI 2005. szeptember 6-ra egyeztetõ megbeszélésre hívta a TIT és a LézerSzínház képviselõit.

A LézerSzínházat üzemeltetõ mûvészeti egyesület válaszlevélben értesíti a Planetárium igazgatóját, hogy a számukra elfogadhatatlan helyzetben nem tehetnek és nem tesznek eleget a TIT utasítának.

*.pdf
Nem tárgyalunk...
(2. változat)
üzeni a TIT.

2005. szeptember 1-jén megérkezik a KVI Vagyongazdálkodási Fõosztályának értesítése miszerint, a TIT elzárkózik a további egyeztetésektõl, ezért a tervezett találkozó elmarad. Ráadásul e levélbõl derül ki, hogy a TIT bejelentette a KVI-nek, hogy felmondása független a KVI 2005 januári utasításától... ezért azon a TIT változtatni nem kíván. (Ez azért különösen megdöbbentõ hír, mivel a TIT vezetés 2005. márciusában a Planetárium igazgatójának küldött értesítésében mindezt még másként látta! Sõt, másként írta le! Vajon mi történhetett azóta?)

A TIT képviseletében eljáró ügyvédi iroda 2005. szeptember 16-án kelt levelében a TIT központ azon szándékáról tudósította egyesületünket, miszerint a továbbiakban piaci alapú (havonta több milliós) bérleti/használati díjat kíván érvényesíteni az egyesülettel szemben.

Természetesen a LézerSzínház a jogalap nélküli és ráadásul a tevékenységünket is ellehetetlenítõ követelést nem fogadhatta el, de a Planetáriumot sem szeretnénk lehetetlen pénzügyi helyzetbe hozni! Ezért az együttmûködési megállapodásunk alapján eddig fizetett mûködési költségeink térítésének idõarányos részét a Planetárium számára letétbe helyeztük, amit számlái ellenében a Planetárium minden korlátozás nélkül felvehet. Az errõl született levélváltást a TIT jogi képviselõje és a Planetárium igazgatója is megkapta.

Itt tartottunk 2005-ben...

Nem szeretnénk 25 év értékét, sikerét veszni hagyni. Azt az 51 produkciót, melyet napjainkig 6402 elõadáson több mint 742.000 nézõ látott és élvezett!

A LézerSzínház egy különleges, egyedülálló színfolt a fõváros és a magyar kultúra sokszínû palettáján. A technikai mûvészetek színházunkban találtak elõször otthonra, támogatásra. Nálunk a tudományos eredmények, a kutatás és fejlesztés, az innováció évtizedek óta egyenrangú részese a fénykoncertjeink létrejöttét biztosító alkotói folyamatnak. Csak nézõink sokszázezres számával vethetõ össze az elõadásainkra, eszközeink fejlesztésére fordított - most értelmetlenül veszni látszó - mérnökórák száma.

Érdekeltségünk csupán annyi, hogy az ügyletben érdekelt valamennyi fél, így a Kincstári Vagyoni Igazgatóság, a TIT és Egyesületünk részvételével olyan konstrukciót alakítsunk ki, amely kellõ garanciákkal biztosítja Egyesületünk nyugodt, biztonságos mûködését a Planetáriumban. Éppen azért, hogy még egyszer ne kerüljünk a maihoz hasonló, kiszolgáltatott helyzetbe egy körültekintés nélküli eljárásnak köszönhetõen.

Ehhez várjuk mindazok segítségét, akik javaslatukkal, személyes képességeikkel, ismereteikkel tudnak és akarnak megoldást találni erre a számunkra nehezen kezelhetõ helyzetre.

A LézerSzínház alkotóközössége
info@lezerszinhaz.hu


Természetesen nem teltek eseménytelenül és folyamatosan íródtak "történetünk" újabb lapjai. Mivel 2005. nyarán az igazságszolgáltatás segítségét kértük a meglehetõsen bonyolultra kerekedett "történet" kibogozásához, nem akarjuk, hogy bármi befolyásolja a független bíróság döntését. Ezért - az egyébként meglehetõsen fordulatos újabb fejezeteket, - csak az ítélet meghozatala után tesszük nyilvánossá.


2008. június 6-án ítéletet hirdetett a Fõvárosi Bíróság.


Az ítélet kimondja a TIT és az állam között a Planetárium ingyenes használatával, tulajdonlásával kapcsolatos összes szerzõdés jogszabályba ütközõ, semmis megállapodás. Valamint, a TIT - Egyesületünk felé - 2005. februárjában kelt felmondása érvénytelen.Azt, hogy mi minden történt az elmúlt három évben - a kalandos rémtörténetek iránt érdeklõdõ olvasók számára - egy külön cikkben gyûjtöttük össze.

2008-ban már egy újabb fejezet történései zajlanak.

Az épületet egy biztonsági cég 4 fõs osztagával védi a nap 24 órájában. (Egy bankban nincs ennyi biztonsági õr Budapesten.)

A TIT képviseletében eljáró ügyvédi iroda július 17-én kelt levele mellé megküldi a TIT központ részérõl, a Planetárium 2005. szeptember 5. és 2008. június közötti költségeirõl kiállított számlát. A számla összege "mindössze" csak a duplája a LézerSzínház eddig ügyvédi letéti számlára befizetett költségtérítésének. (A TIT indoklás és egyeztetés nélküli tételeket - közüzemi költség címen - kíván felszámítani a LézerSzínházzal szemben.) A Multimédia Stúdió 2008. augusztus 5-én visszaküldte a tartalmában és összegszerûségében kifogásolt számlát.

A TIT képviseletében eljáró ügyvéd szeptember 1-jén kelt levelében közli, hogy nemfizetés esetén a TIT nyolc napon belül az elektromos áram és a víz használatának lehetõségét megszünteti. (A levél írója valószínûleg nem tudott arról, hogy a vizet már 2007. novemberében elzárta a TIT.)

A fenyegetõ hangvételû levél a fizetési kötelezettségei elmulasztásával vádolja a LézerSzínházat, miközben a színház a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen minden negyedévben letéti számlára fizette be a költségek térítését ... Ennek tudatában a TIT - immáron három éve - "elfelejtette" kiállítani és benyújtani az errõl szóló számlákat.

A MMS jogásza 2008. szeptember 8-án faxon és levélben is megküldött válaszlevelében közli, hogy rendelkezésre áll a költségek térítésének fedezete és a LézerSzínház "nem szándékozik kitérni az általa vállalt üzemeltetési költséghányad kifizetése elõl". A levél méltányos ajánlatot tartalmaz a 2007. novemberi "vízelzárás" következtében keletkezett károk elszámolásáról.

2008 szeptember 10. - "KITÖRT A HÁBORÚ"

A planetáriumi igazgató - Lorencz Kinga - személyes utasítására az épület õrzésével megbízott örzõ-védõ Kft. emberei nem adják ki az épület közönségforgalmi részének kulcsait. Az épület személyzeti portáján sorfalat állva az igazgatónõ, az õrzõ-védõ cég területi vezetõje és a cég öt további munkatársa szóban közli, hogy az áramot kikapcsolták, az épületet "biztonsági okokból" zárt objektummá nyilvánították. Az Multimédia Stúdió, illetve a LézerSzínház munkatársai közül egyszerre legfeljebb három fõ tartózkodhat az épületben.

A LézerSzínház munkatársai a bezárt épület elõtt a Népligetben fogadják a megdöbbent közönséget. Vidékiek, külföldi utazási irodák által szervezett dán és német túristák, a hazai programmagazinokból tájékozódó egyszerû színházlátogatók megrökönyödéssel fogadják a számukra elképzelhetetlennek tûnõ helyzetet.

A LézerSzínház igazgatója másnapi levelében kéri a Planetárium igazgatóját, fontolja meg, mivel "döntése aránytalanul nagy kárt okoz az egyébként rendelkezésükre álló költségtérítés megszerzése érdekében".

"Reménykedem abban, hogy a fentiek elgondolkodtatják és már a mai napi elõadásunk megtartása elõl az Önök által mesterségesen elõidézett akadályt elhárítja és errõl idõben értesít."

Kár volt "reménykedni."... Szeptember 10-óta esténként esõben, hidegben állva, a Planetárium bezárt ajtaja elõtt fogadják a más módon nem értesíthetõ nézõket a LézerSzínház munkatársai.

"EZ IGAZI BOTRÁNY!", "ILYEN CSAK MAGYARORSZÁGON TÖRTÉNHET MEG!" - mondják legtöbben.

Sajnos, azoknak akik hónapokkal korábban megvásárolt jegyekkel vidékrõl, külföldrõl hiába jönnek az elõadásokra nem vigasz, hogy visszaválthatják a jegyeket.
A szervezésben közremûködõ külföldi utazási irodák katalógusaiban ajánlott "budapesti kulturális csemege" így keserû csalódássá válik!


Most sem telnek eseménytelenül és folyamatosan íródnak a "történet" újabb lapjai.
A Kõbányai Önkormányzat Jegyzõjétõl kértünk gyors segítséget (még szeptember 15-én). Nem szeretnénk, ha bármi is befolyásolná a döntést, ezért az újabb fejezeteket, csak e döntés meghozatalát követõen tesszük nyilvánossá.

Minden olvasónk türelmét köszönjük!


*.pdf
A HATÁROZAT
és az indoklás

2008. október 31.

A Kõbányai Önkormányzat Jegyzõje 2008. október 31-én Határozatban tiltja el jogellenes magatartásának folytatásától a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulatot:

 • kötelezem a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulatot, hogy a Budapest Népligeti Planetáriumban a Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület lézerszínházi elõadásainak megtartását ne akadályozza, ennek megfelelõen a korábban kialakult gyakorlat szerint a Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület részére a Planetárium kupolatermének használatát tegye lehetõvé és a közönség bejutását ne akadályozza,
 • a Planetáriumon belül a Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület számára az áramszolgáltatást állítsa helyre,
 • a jövõre nézve eltiltom a fenti birtoksértõ magatartás megismétlésétõl.

Reményeink szerint 2008. november 8-án, szombaton este a Planetárium kupolája alatt ismét villogni kezdenek a komputerek jelzôfényei, felizzanak a lézercsövek, zümmögni kezdenek a vetítôk. Ismét kezdetét veszi egy technikailag iszonyúan bonyolult játék, amelynek végeredménye mégis szívbôljövôen egyszerû, azt szeretnénk mondani: hogy szeretjük ami szép, izgalmas és nem bírjuk ki, hogy ezt ne mutassuk meg másoknak is.

2008. november 5.

A napi postával megérkezik a "Határozat". A közel 8 oldalas dokumentum átolvasása után egy elektronikus másolatot küldtünk a Planetáriumot õrzõ "védõ" szolgálat illetékes vezetõjének.

2008. november 7.

Biztos ami biztos, levélben értesítettük a Planetárium igazgatónõjét és a házat õrzõ szolgálat illetékes vezetõjét, hogy a Határozat kézhezvételét követõ harmadik napon - vagyis szombaton este fél 8-kor - egy nagyobb külföldi csoport és sok elõvételes nézõ számára kívánjuk megtartani a LézerSzínház elõadását, ezért kértük, hogy a hetek óta nem használt berendezések karbantartásához még 7-én este biztosítsák az elektromos áramot. Nem tették. Minden sötét, minden zárva.

2008. november 8.

Közel száz ember várakozik a Planetárium elõtt.
A LézerSzínház nézõi ismét zárt kapukat találnak. A biztonsági õrök nem tudnak semmirõl. Nics áram, nincsenek kulcsok, nincs elõadás. A színház munkatársai a "Határozatot" plakát méretben rakják ki a bejárati ajtóra. A dokumentumot böngészõ csalódott nézõk között élénk vita kerekedik arról, hogy miképpen szokták egy jogállamban kikényszeríteni az ilyen határozatokat. A nemzetközivé terebélyesedõ eszmecserébe több szlovén, holland, német és egy kanadai várakozó is bekapcsolódik. A több mint egy órás várakozást a csepergõ esõ szakítja félbe jóval este 8 után.

2008. november 10.

A Planetárium még most sem tud - nem akar tudni - semmirõl.... Sötét van és egyre hidegebb.

A szombati eseményekrõl tudósítva részletes beszámolót tesz közzé az INDEX hírportál. A Folytatódik a csillagok háborúja a Planetáriumban címû írásban olvasható a Planetárium igazgatónõjének nyilatkozatából megtudtuk, hogy a saját intézményével kapcsolatos tények ismerete nem erõssége.

Lorencz Kinga a Planetárium igazgatónõjének állításai

A Lézerszínház megjegyzései

"A Lézerszínház évek óta nem fizet bérleti díjat, és nem fizetik a közmûköltségeiket sem ..."

".... A TIT negyedik éve kényszerûségbõl elõlegezi a Lézerszínház bérleti díját és közmûköltségeit, amit a felhasználó nem kíván kiegyenlíteni."

 1. A Lézerszínház 1991-tõl közös üzemeltetõje (így nem bérlõje) a Planetáriumnak.
  Bérleti díjat csak egy valódi tulajdonostól bérelt helyiségekért lehetne szedni, de a Planetárium illetve a nevében fellépõ szervezet (a TIT) nem tulajdonosa az épületnek.
 2. A közmûköltségeket folyamatosan ügyvédi letétbe helyezi (fizeti meg) a LézerSzínház.
  Ennek oka az, hogy a Planetárium eddig (három éven át) nem volt hajlandó felvenni ezt a ma már több milliós összeget.
 3. Tehát a "felhasználó" Lézerszínház kíván ugyan, de nem tud "kiegyenlíteni".
"...A Planetáriumot a TIT számára építették, csillagászati ismeretterjesztés céljára. ... "

Pontosabban: A Planetáriumot a csillagászati ismeretterjesztés céljára építették.

Jelenleg (28. éve) az állami tulajdonú épületet a TIT és a Multimédia Stúdió közösen üzemelteti (használja).

"...A TIT az üzemeltetõ, és az összes közmûszerzõdés aláírója...."

Ez pontosabban úgy igaz, hogy a TIT az egyik üzemeltetõ, és az összes közmûszerzõdés aláírója....

A Lézerszínház fenntartója - a Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület - az elmúlt években már több alkalommal jelezte, hogy a ház osztott használatához igazodó mérõórák felszerelésével reálisan mérhetõvé válna a színház közmûhasználata. Ezekre a felvetésekre a Planetárium vagy nem is válaszolt, vagy a technikai megoldhatatlanságra hivatkozva zárkozott el a megvalósítástól. A Lézerszínház tényleges energia és víz felhasználása csak töredéke a jelenleg is fizetett költségtéritésben rögzített díjaknak. (Köszönhetõ ez annak is, hogy 2007. novemberében a Planetárium önhatalmúlag megszüntette a vízszolgáltatást, ezért a Lézerszínház sokmilliós beruházással kénytelen volt kisfogyasztású eszközökre lecserélni összes lézer berendezését.)

"Vajon a Lézerszínház milyen jogon tart elõadásokat a Planetárium épületében? ... "

...Kérdezi ezt az immáron 28. éve együttmûködésben mûködõ intézmények egyik - jelenlegi - vezetõje!

A pontosítás végett: A Planetárium épületében 1979-tõl folyamatosan mûködött együtt a csillagászati ismeretek terjesztése és a kulturális ismeretek terjesztése. A csillagászati ismeretek terjesztése mögött több alkalommal is (néha nem a hatályos jog lehetõségeinek megfelelõ módon) cserélõdtek a mûködtetõ szervezetek. A Lézerszínházat ugyanaz a szervezet mûködteti folyamatosan.

Az, hogy ki, milyen jogon tart elõadásokat, egy bírósági eljárás tárgya. A jogot kizárólagosan megíténi hívatott bíróság dolga, hogy erre a kérdésre választ adjon az igazgatónõnek. Addig is, amig jogerõs döntéssel le nem zárul ez a folyamat, nem etikus, - de mint a kerületi Jegyzõ határozatából kitûnik - nem is jogszerû egy per tárgyát kisajátítani bármely fél részérõl.

"A Lézerszínház elfoglalja a Planetárium legjobb mûsoridõit, esténként sokszor csak pár fõ látogatóval."

A Planetárium soha sem tartott elõadásokat az esti órákban. Ennek oka nem a Lézerszínház jelenléte, hanem a közönség ez irányú közömbössége. A Lézerszínház által nem használt napokon, a 28 év alatt egyetlen alkalommal sem tartott csillagászati elõadást a Planetárium. Vajon miért?

...Az esténként "pár fõ", évente "mindössze" 15-17 ezer látogatót jelent.

"Az elsõfokon érvénytelenített szerzõdés szerint szeretne a Lézerszínház negyedévente ötszázezer forintot fizetni – folytatja Lorenz Kinga. – Csak a villanyszámlájuk többe kerül."

A Lézerszínház nem "szeretne" fizetni, hanem más megállapodás hiányában ennyit fizet. (Ha az egymásközti elszámolást új alapokra kívánja helyezni az egyik fél, akkor ezt a másik féllel megállapodva teheti meg. Önhatalmúlag nem! A Lézerszínház sem fizethet kisebb költségtérítést amióta nem használhat vizet és töredékére esett berendezéseinek villany fogyasztása!)

A villanyszámlánkat szeretnénk mi is látni végre! Ez idáig nem sikerült. De az biztos, hogy a fizika törvényeinek mai állása szerint, ha az elõadásaink két órája helyett 24 órában mûködnének a berendezéseink, akkor sem tudnánk elpazarolni annyi áramot, amennyit az igazgatónõ számonkér rajtunk.

"A TIT a közmûköltségeknek a megtartott elõadások számával arányos részét számlázta a Lézerszínháznak, ami tizenegy és fél millió forintot tesz ki 2005 és 2008 közötti idõszakra."

*.pdf
A "SZÁMLA"

 

Az lehet, hogy a "A TIT a közmûköltségeknek a megtartott elõadások számával arányos részét számlázta a Lézerszínháznak", de a számlán szerepelt még náhány plusz tétel is:

A takarítás és a porta munkatársait a Lézerszínház 17 éve (a Planetárium akkori vezetésének kérésére létrejött egyezség szerint) közvetlenül fizeti, így ennek a két tételeknek felszámítása ebben a számlában, a valóság ismeretének súlyos hiányára utal.

Ahhoz, hogy a Lézerszínház ellen felbérelt biztonsági szolgálat több milliós költségét is rajtunk próbálja meg bevasalni a TIT... hát ehhez már pofa kell! (a hatályos pesti szleng szerint!)

Ez a három tétel (összesen 6.280.430 Ft értékben) - érdekes módon - több mint kétszeresére növeli a TIT számlájának összegét! A maradék, tehát a TIT által is ténylegesnek tartott közüzemi (fûtés/víz/villany) költség: 5.194.737.-Ft.

Ez 992.763.Ft-al kevesebb mint amit a LézerSzínház költségtérítésként letétbe helyezett (és amit a Planetárium nem vett fel) a számlában jelzett idõszakra: ez 6.187.500.-Ft volt összesen.

A NÉPSZABADSÁG ONLINE "Lézerszínház: kívül tágasabb" címmel közöl beszámolót az eseményekrõl. A riportból az derül ki, hogy a Planetárium igazgatónõje még november 10-én, hétfõn sem kapta meg a jegyzõ határozatát.

Biztató, hogy amennyiben egyszer majd, nagy nehezen eljut a címzetthez a határozat, akkor "Ha az áll benne, amelyet Hegedüsék már megismerhettek, akkor eleget tesz az abban írottaknak" nyilatkozza az igazgatónõ.

A MAGYAR NEMZET "Kafkai történet a Népligetben" címmel közöl írást az eseményekrõl.

2008. november 12.

És a csoda bekövetkezett! Este hét órakor a LézerSzínház villanyfényben úszó planetáriumi irodájából - élõ, egyenes adásban - beszélgetést hallhatott a Klub Rádió Kontra címû mûsorának hallgatósága a Planetárium igazgatónõje és a LézerSzínház mûvészeti igazgatója részvételével.

A beszélgetésbõl kiderült, hogy a kõbányai Jegyzõhatározata megtette hatását: szerdától vissza állt a régi rend. A LézerSzínház ismét megtarthatja elõadásait a népligeti Planetáriumban.

Pénteken este a QUEEN címû fénykoncertet láthatta elsõként a közönség.

2009. január 21.

A Fõvárosi ítélõtábla az elsõfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsõfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítja.

"...az elsõfokú bíróság nem bírálta el azt a kereseti kérelmet, hogy a felperes (MMS)„az 1990. évi LXX. törvény 4. §-a szerinti „harmadik személynek" minõsül-e" és ezzel megsértette az ítélet teljességének a Pp. 213. § (1) bekezdésében megfogalmazott követelményét."

"... a beadványban írottakhoz képest az elsõfokú bíróság túl is terjeszkedett a kereseten, tekintve, hogy végleges keresetében a felperes (MMS) nem kérte az 1995. szeptember 30-i használati szerzõdés, csupán az I. rendû alperesi (TIT) felmondás érvénytelenségének megállapítását."

"Az elsõfokú bíróságnak a megismételt eljárásban permegszûntetés terhével kell felhívnia a felperest a tulajdonos Magyar Állam perbeállítására [Pp. 157. § a) pont; Pp. 130. § (1) bekezdés g) pont], ezt követõen pedig az ítélet teljességének és a kereseti kérelmen való túlterjeszkedés tilalmának betartásával kell érdemi döntést hoznia."

*.pdf
A második ITÉLET és
az ítélet indoklása

2010. március 22.

Ismételten ítéletet hirdetett a Fõvárosi Bíróság:

Az immáron a második, "elsõfokú" ítélet kimondja a TIT és az állam között a Planetárium ingyenes használatával, tulajdonlásával kapcsolatos összes szerzõdés jogszabályba ütközõ, semmis megállapodás, a TIT - Egyesületünk felé - 2005. februárjában kelt felmondása érvénytelen.

A bíróság megállapítja továbbá, hogy a felperes (MMS) "1990. szeptember 25-ét megelõzõen a mûködéséhez szükséges indokolt mértékben, kulturális-mûvészeti, alapszabályában meghatározott közhasznú céljaihoz közvetlenül, folyamatosan és jóhiszemûen használja a Planetárium épületét, és ezáltal az 1990. évi LXX. törvény 4.§-a szerinti harmadik személynek minõsül".


2010 augusztus 9. - "KITÖRT A II. HÁBORÚ"

A Planetárium õrzésével megbízott õrzõ-védõ Kft. emberei - az õket megbízó TIT utasítására hivatkozva - nem adják ki az épület közönségforgalmi részének kulcsait. Így nincs lehetõségünk a LézerSzínház esti elõadásainak megtartására.

Ismét, szóról szóra ismételhetjük a 2008. szeptember 10. már leírt mondatokat:
A LézerSzínház munkatársai a bezárt épület elõtt a Népligetben fogadják a megdöbbent közönséget. Vidékiek, külföldi utazási irodák által szervezett túristák, a hazai programmagazinokból tájékozódó egyszerû színházlátogatók megrökönyödéssel fogadják a számukra elképzelhetetlennek tûnõ helyzetet.

- "EZ IGAZI BOTRÁNY!", "ILYEN CSAK MAGYARORSZÁGON TÖRTÉNHET MEG!" - mondják legtöbben.

Sajnos, azoknak akik hónapokkal korábban megvásárolt jegyekkel vidékrõl, külföldrõl hiába jönnek az elõadásokra nem vigasz, hogy visszaválthatják a jegyeket.
A szervezésben közremûködõ külföldi utazási irodák katalógusaiban ajánlott "budapesti kulturális csemege" ismét keserû csalódássá válik!

De mi is történik valójában?

A TIT még 2009. tavaszán elhatározta, hogy az idegenforgalmi fõszezon közepén felújítást kezd a Planetáriumban. A LézerSzínház vezetõinek tiltakozására akkor elálltak e tervtõl. Érdekes módon az idegenforgalmi fõidény elmúltával a felújítási hév is elpárolgott. Az elmúlt évben semmilyen munkálatok nem folytak az épületben.

2010. elején a TIT ismét bejelentette, hogy "pont" az idegenforgalmi fõszezon közepén felújításba kezd a Planetáriumban. A LézerSzínház vezetõi tiltakoztak: Az esti elõadások megtartása mellett, a nappali órákra szervezzék a munkálatokat (...pont úgy, ahogy már számtalan alkalommal megtörtént az elmúlt 30 év során, ... mint legutóbb: 2006 nyarán!)
Ha ez valamiért nem megoldható, akkor halasszák kevésbé frekventált idõszakra a felújítást!
Nem tették!

Mindezt annak tudatában teszik, hogy a Kõbányai Önkormányzat Hatósági Osztálya még 2008. októberében kelt határozatában kötelezte a TIT-et arra, hogy semmilyen formában ne akadályozza LézerSzínház elõadásainak megtartását.


2010. augusztus 9. - 2010. augusztus 19.

A tényleges helyzet picit vicces: A Planetárium fõbejáratánál néhány padlólapot kicserélnek, kibontottak és ripsz-ropsz visszahelyeztek néhány aluminium ajtót. De esténként munkavégzés nem folyik. A körfolyosó - némi törmelék kupacot leszámítva, - teljesen üres (akadálymentes). Az elõadótérben (kupolában) semmi sem akadályozná az elõadások megtartását.


2010. augusztus 19. -

15:00h - A napi postával megérkezik a Hatóság döntése:

A Kõbányai Önkormányzat Hatósági Fõosztálya augusztus 16-án kiadott "Végrehajtást elrendelõ végzésben" kötelezi a TIT-et az elõadások akadályozásának azonnali megszüntetésére.

15:30h - A végzés birtokában a LézerSzínház vezetõje a helyszínen - két tanú jelenlétében - kéri a Planetáriumot örzõ-védõ biztonsági szolgálat embereit, hogy fõnökeikkel konzultálva tegyék lehetõvé az esti elõadás megtartását. Bemutatja a Végzés eredeti példányát és átadja annak másolatát. Néhány perces telefonos egyeztetés után a biztonsági szolgálat ügyeletes vezetõje telefonon megerõsíti, hogy "a törvény az törvény", amig ellentétes utasítást nem kap addig a Határozat értelmében jár el, így nincs akadálya az esti elõadás megtartásának.

Értesítést kapnak az elõadáson közremûködõ technikusok, elõadók. Gyors takarítás a mellékhelyiségekben. Az elõkészületekre mindössze három és fél óra áll rendelkezésre az elõadás kezdéséig. A LézerSzínház honlapjáról lekerülnek a "technikai okból elmarad" táblák.

17:10 - A biztonsági szolgálat központjából telefonon közlik, hogy megbízójuk utasítása szerint mégsem engedhetik be a közönséget az elõadásra.

17:30 - A X. kerületi Rendõrkapitányság ügyeletén készségesen meghallgatják az önkormányzati végzés kibocsájtását megelõzõ események összefoglalóját. Tanácsot, segítséget, útmutatást kérünk: Mit lehet tenni egy ilyen helyzetben? Az ügyeletes joggal tanácstalan. (Egy színház jogtalan elfoglalása nem tartozik a napi rutinügyek közé.) Rövid belsõ konzultáció után két nyomozó helyszínre küldésérõl születik döntés.

18:40 - Megérkezik a Planetáriumhoz a rendõrség két munkatársa. Az épületnél zárt ajtókkal, néhány a fõbejárat elõtt már várakozó külföldi nézõvel és az õket fogadó ügyelõvel és a pénztárossal találkozhatnak. A biztonsági szolgálat emberei az épület túloldalán lévõ "személyzeti" bejárónál fogadják a hatóság képviselõit.

18:45 - A személyzeti bejárónál álló biztonsági õrtõl igenlõ a válasz az elsõ kérdésre, hogy ismeri-e az Önkormányzat végzését. De közli, hogy neki egyértelmû megbízói utasítása van arra, hogy az építési területté nyilvánított épületbe - "a közvetlen életveszélyre tekintettel" - a közönség nem léphet be.

- "A TIT-nél ma nem dolgozott senki, így hivatalosan nem is kapták meg a végzést. "Igaz, tudnak róla, de még nem vették át hivatalosan." Ezért utasították az õrzõ-védõ céget, hogy akadályozza meg az elõadások megtartását. "Ráadásul az épület áramtalanítva is van."

Némi rábeszélés után a hatóság megnézhette az épület belsejét is. A látható állapotokról mindennél többet mondanak az elmaradt elõadások idõpontjában, a minden este készített fotók:


A főbejárat (mint életveszélyes munkaterület) belűlről.

A körfolyosó üres, munkavégzés nem folyik, nyilvánvaló életveszély nincs, az épületnek több szabadon használható bejárata is van.

19:30 - "Természetesen"(?!) a Hatósági Végzés sem elegendõ érv az ezen az estén is reménytelenül várakozó közönség bejutásához.


2010. augusztus 25.

Levél érkezik a TIT igazgatótól. Ebbõl kiderül, hogy kézhezvették, de nem fogják végrehajtani a hatósági végzést.

Ez azért különösen elképesztõ, mert a végzés ötödik sorában az olvasható, hogy "Végzésem ellen fellebezésnek helye nincs." Majd így folytatódik: "A végzés ellen a kötelezett (vagyis a TIT) a közléstõl számított 8 napon belül kifogással élhet, ha igazolja, hogy a kötelezettségét a végzés közlésekor már teljesítette." (!!! Fontos !!! : ..."ha már teljesítette") Ha nem teljesítette, akkor a magyar nyelv szabályai szerint nincs kibúvó, nincs kifogás: a LézerSzínház elõadásainak akadályozását a TIT nem folytathatja tovább.

A döbbenet az, hogy a TIT folytatja. Immáron harmadik hete magasról tesznek a törvényességre és szemmel láthatóan játszanak a hatóságokkal.


2010. szeptember 1.

A Kõbányai Önkormányzat Hatósági Fõosztálya szeptember elsején kiadott újabb Végrehajtást elrendelõ végzésben "feljogosítja" a Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesületet, hogy a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (TIT) kötelezett költségére és veszélyére

 • a lézerszínházi elõadások megtartása céljából a Budapest Népligeti Planetáriumba a Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület, valamint a közönség bejutása érdekében szükséges cselekményeket elvégezze vagy mással elvégeztesse,
 • a lézerszínházi elõadások megtartása érdekében a Budapest Népligeti Planetáriumban az áramszolgáltatást helyreállítsa vagy mással helyreállíttassa.

2010. szeptember 6.

Befejezettnek nyilvánította az épület bezárását a TIT. A biztonsági õrök újra kinyitják az ajtókat. Minden mûködik, ... mintha az elmúlt hónapban nem történt volna semmi.


2010. december 15.

A LézerSzínház nem tarthatja meg elõadásait a népligeti Planetáriumban.

Újabb fordulatához érkezett a LézerSzínház fennmaradásáért folytatott, immár hat éve tartó jogi huzavona. Korábban két elsõfokú bírósági ítélet a fényszínházat fenntartó Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület (MMS) kérelmének adott helyt. December közepén azonban a Fõvárosi Ítélõtábla úgy döntött, hogy a budapesti Planetáriumban 30 éve mûködõ LézerSzínháznak, illetve az MMS-nek nincs olyan közvetlen jogi érdeke, amely alapján a Magyar Állam képviseletében eljáró Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) és a Planetáriumot mûködtetõ Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (TIT) között létrejött szerzõdések érvénytelenségének megállapítását kérhetné a bíróságtól.

Az Ítélõtábla döntése következtében a LézerSzínháznak ki kell költöznie a Planetárium épületébõl, így nem tudja megtartani a korábban meghirdetett elõadásait.

A per az elszámolási kérdések vonatkozásában még folytatódik az elsõfokú bíróság elõtt, és ha az MMS fordul is felülvizsgálati kérelemmel a Legfelsõbb Bírósághoz, annak majdani remélt eredményétõl függetlenül a LézerSzínház nem tarthat elõadásokat a Planetáriumban.

The LaserTheater cannot perform its shows in the Népliget Planetarium.

A legal debate that has been going on for six years for the survival of the LaserTheater has come to a brand new turning point. Earlier, two first-degree court decisions awarded the case to Multimédia Stúdió Artists Association (MMS) operating the LaserTheater. However, in the middle of December, the Capital Decision Court made a decision stating that the LaserTheather, as well as the MMS Studio, having operated for 30 years in the Planetarium of Budapest, has no direct legal interest based on which they could request the court to establish the invalidity of the contracts concluded between the State Treasury Holding Directorate (KVI) proceeding in the name of the Hungarian State and the Scientific Educational Association (TIT) operating the Planetarium.

As a consequence of the Court's decision, the LasterTheater must move out of the Planetarium building and therefore is unable to perform the shows advertised earlier.

The trial pertaining to the issues of settlement of accounts is still continuing under the scope of the court of first instance, and even if MMS issues a revisionary claim to the Supreme Court, the LaserTheater is unable to perform any shows in the Planetarium independent of the future results of that proceeding.


2010. december 17.

Fogságba esett a LézerSzínház!

A TIT a LézerSzínház Planetáriumban lévõ eszközeit önhatmúan lefoglalja. Ezzel a lépéssel a Planetáriumba vagy/és más helyszínekre szervezett elõadásokat is megakadályozza a TIT.
A jogtalan eljárás ellen az MMS tiltakozik. (Egy újabb bírósági procedúra, amiben a fellebbviteli eljárás lezárultáig nem történhet semmi.)


2011. október 6.

Új fejezet kezdõdött a LézerSzínház hányattatásainak kafkai történetében!

Megszületett a Legfelsõbb Bíróság döntése, amelyben hatályon kívül helyezi a Fõvárosi Ítélõtábla tavaly decemberben hozott ítéletét.

Az Ítélõtáblának a végzés rendelkezõ részében leírt intenciók alapján kell eljárnia a 2012. februárban tartandó következõ tárgyalásán.

Ítélethirdetés március 7-én.2012. március 7.

Az Ítélõtábla visszavág!

A Fõvárosi Ítélõtábla (IT) kihirdeti immáron harmadik ítéletét, amelyben ismét elutasítja egyesületünk keresetét. A döntés indoklásából kiderül, hogy az Ítélõtábla a Legfelsõbb Bíróság korábbi határozatának rendelkezõ részében leírt intenciókat figyelmen kívül hagyta.
Az IT szerint egyesületünk "nem rendelkezik jogi érdekeltséggel - aktív perbeli legitimációval az alperesek közötti szerzõdések érvénytelenségének megállapítására".

Ugyan lehetséges, hogy minden (részlet)kérdésben igazunk van, de ennek nincs jelentõsége, mert a bíróság szerint nem kerülnénk jobb helyzetbe akkor sem ha megnyernénk a pert.

Így a vesztegzár továbbra is fennmarad.


2012. május 3.

Újabb felülvizsgálati kérelem

A per vázlatos története
(A négyzetekre kattintva az adott Ítélet megnyílik PDF formátumban.)

Az ítélõtábla döntésének ellentmondásait, téves állításait és az ezekbõl levont téves következtetéseket a Kúria felé benyújtott öt oldalas felülvizsgálati kérelemben foglaltuk össze.Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület (2008)